Passend Onderwijs

Vanaf het schooljaar 2014 – 2015 is op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs Passend Onderwijs ingevoerd. Uitgangspunten voor de invoering van passend Onderwijs zijn:

 • Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
 • Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen.
 • Alle scholen hebben een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken.
 • Dit kan op:
  • de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas;
  • een andere reguliere school in de regio;
  • het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Op Sinnehonk volgen we dit beleid en komen we zoveel mogelijk toe aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van ieder kind. We doen dit enerzijds door, na constatering van een probleem, snel accurate hulp te bieden. Anderzijds werken wij proactief waardoor we eventuele problemen trachten te voorkomen. Dit realiseren we door veel aandacht te besteden aan het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht en daarnaast door het maken van adequate keuzes van goede lesstof en methodieken.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Iedere school heeft een ‘schoolondersteuningsprofiel’ (SOP) opgesteld. In 2016 is het SOP weer bijgesteld. Een SOP biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat de school verder aan ondersteuning biedt. Het SOP legt vast waar iedere school voor staat en wat iedere school aan zorg kan bieden.

De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen vormen een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een passende plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen. Het complete SOP is te vinden in het document leerlingenzorg.

Het ondersteuningsprofiel van een school bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een korte typering van de school;
 • de kwaliteit van de basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen;
 • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover de school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school);
 • de voorzieningen die de school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden.