Ouders

Algemeen

Onderwijs is een zaak van leerling, ouders en personeel, daarom achten wij betrokkenheid van de ouders bij onze school van groot belang. Wat doen we er nu op onze school aan om de betrokkenheid van de ouders op school waar te maken? Kortom; hoe krijgen we het voor elkaar dat de ouders gemakkelijk en graag naar school komen? Dit gebeurt op verschillende manieren door:

  • het geven van schriftelijke en mondelinge informatie
  • minstens twee maal per jaar leerling-ouder gesprekken
  • ouders die assisteren bij: crea-activiteiten, hoofdluiscontrole, schoolreisjes, festiviteiten, excursies, sportactiviteiten, projecten, schaatsen en het werken met computers (kleuters).
  • werkzaamheden van ouders bij schoolactiviteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de directeur of een groepsleerkracht.
Ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar vinden er een aantal activiteiten plaats, waarvan de kosten niet uit het schoolbudget kunnen worden bekostigd, bijv. het Sinterklaas- en kerstfeest, kinderactiviteiten, sportdag, etc. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de zakelijke ouderraadsvergadering vastgesteld. De bedragen worden in de informatiekalender of nieuwsbrief vermeld. Ouders zijn niet verplicht om de bijdragen te betalen. Het is een vrijwillige bijdrage.

Ouders/verzorgers met een minimum inkomen of een minimum plus inkomen (plus 10%) kunnen in aanmerking komen voor extra vergoedingen voor o.a.: schoolreisjes; diverse contributies.

Voor vragen en/of aanvullende informatie kunt u zich richten tot de balie “werk en inkomen” in het gemeentehuis te Burgum 0511 460 830

NB. De financiële afwikkeling geschiedt onder verantwoordelijkheid van de ouderraad.