OR

De ouderraad bestaat uit maximaal 10 personen. De leden van de ouderraad worden voor een zittingsperioden gekozen van vier jaar. Jaarlijks maakt de ouderraad een jaarverslag, waarin de activiteiten en een financieel overzicht van inkomsten en uitgaven staan omschreven. In een openbare vergadering wordt het verslag ter goedkeuring gepresenteerd aan de ouders. De ouderraad kiest uit haar geleding een voorzitter, secretaris en penningmeester. De ouderraad organiseert, coördineert en financiert in samenwerking met het team een aantal vaststaande activiteiten, zoals bv de Kinderboekenweek, Sinterklaas en Kerst. De penningmeester zorgt voor het innen van de ouderbijdrage en draagt zorg voor de begroting en de financiële verslaglegging. De medezeggenschapsraad is uiteindelijk verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van de ouderbijdrage

De OR bestaat uit de volgende personen:

Marga Bremer (voorzitter)
Hilda v.d. Let (penningmeester)                                                                                                                                                Adinda Dorenbos                                                                                                                                                                    Wieger Annema                                                                                                                                                                  Lysbet Moyo                                                                                                                                                                            Esther Dijkstra                                                                                                                                                                 Sippie Boelens                                                                                                                                                              Jessica Weening (personeelsgeleding)                                                                                                                                    Bauke Bosma (personeelsgeleding)