Onderwijsactiviteiten

Activiteiten in de kleuterbouw

Circuitmodel in de onderbouw (aantal keren in groep 3).
Bij binnenkomst mogen de kinderen van groep 1 en 2 eerst uit hen bekende activiteiten iets uitzoeken tot ze in de kring gaan. Er wordt gewerkt bij verschillende tafels of in de zogenaamde hoeken. Na de uitleg van de leerkracht gaan de kinderen individueel of in groepjes aan het werk. De kinderen kiezen zelf waar ze gaan spelen/werken, of de leerkracht vraagt /stimuleert een kind een opdracht uit te voeren.

Activiteiten in de onderbouw
Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel speel- / leermateriaal is waarmee kleuters kunnen leren, zodat zij zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en de wereld ontdekken. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s.

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)

Lezen
In de kleutergroepen wordt begonnen met voorbereidend lezen (beginnende geletterdheid). In groep 3 wordt het lezen structureel aangeboden via de methode ‘veilig leren lezen’. Door een niveau-indeling spelen we in op verschillen tussen leerlingen. Dit kan doorgaan t/m groep 6. Voorlezen is een vast onderdeel binnen ons onderwijs. In iedere groep wordt door de leerkracht regelmatig voorgelezen. Voor begrijpend lezen wordt de methode ‘lezen in beeld’ gehanteerd.

Schrijven
Al vanaf de kleutergroep wordt aandacht besteed aan het schrijven. Een goede schrijfhouding en penvoering zijn belangrijk. De leerlingen krijgen eind groep 3 een vulpen van school. De methode ‘pennenstreken’ wordt door de hele school gebruikt.

Taal
In de kleutergroep wordt ‘schatkist/taal’ als leidraad gebruikt. De leerlingen leren lezen via de leesmethode Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 wordt gewerkt met de taalmethode ‘taal op maat’. Bij deze methode horen computerprogramma’s.

Naast de taalmethode is er een spellingsmethode die vanaf groep 4 wordt gebruikt. Ook hier horen computerprogramma’s bij.

Rekenen
De interactieve methode ‘Wereld In Getallen’ is uitgangspunt in de rekenlessen van de groepen 1 t/m 8. In de moderne rekenmethoden wordt uitgegaan van het stimuleren van inzicht en het bedenken van oplossingsstrategieën. Tijdens interactie tussen leerkracht / leerlingen en tussen de leerlingen onderling komt dit aspect veelvuldig aan bod. Leerlingen verwerken de opgedane ervaringen zelfstandig in een taak. In de kleutergroep wordt ook de ‘rekenflat’ gebruikt.