GMR

OPO Furore heeft een overkoepelende medezeggenschapsraad, de GMR die op bovenschoolsniveau meedenkt en -beslist. In deze GMR zitten zes vertegenwoordigers van ouders en zes leerkrachten. De GMR geeft adviezen, stemt in en neemt besluiten over beleidszaken van de Stichting. De algemeen directeur is adviserend lid van de GMR.

Agenda GMR (site Opo Furore)