Zorg

Zorg voor het jonge kind.

De wijze waarop aan de zorg voor het jonge kind aandacht wordt gegeven, is op de volgende manier vorm gegeven:
♦ realisering kwaliteitsverbetering door o.a. vroegtijdige signalering;
♦ logopedische screening voor kinderen die dat nodig hebben.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

De wijze waarop het dagelijks werk van kinderen wordt bekeken en beoordeeld en de middelen die worden gebruikt om vorderingen van leerlingen te verzamelen (methodeonafhankelijke toetsen)

Rapportages en schooladvies groep 8

De leerkrachten houden de vorderingen van uw kind regelmatig bij.
Dit gebeurt door observatie in de klas en door het beoordelen van o.a. dagelijks werk, methode-gebonden en methode-onafhankelijke toetsen (Cito). Voor de methode-onafhankelijke toetsen wordt het leerlingvolgsysteem Esis gebruikt en vanaf groep 6 wordt de Plaatsingswijzer ingevuld. Dit is een instrument, dat naast het advies van de leerkracht leidend is voor het vervolgonderwijs. In deze Plaatsingswijzer worden de resultaten vermeld van rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Tevens maken de kinderen in groep 8 in april de Centrale Eindtoets van Cito. Deze is ter ondersteuning van het advies. De Plaatsingswijzer en het advies van de leerkracht zijn bindend voor het Voortgezet Onderwijs. Onze school is vertegenwoordigd in de Bavo-commissie i.v.m. afstemming van het basis en voortgezet onderwijs.