Vertrouwenspersoon

Als schoolbestuur zijn we verplicht om te zorgen voor een klachtenregeling betreffende ongewenst gedrag op school. Hieronder vallen discriminatie/racisme, agressie/geweld, (seksuele)intimidatie, pesten en onheuse bejegening. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en klachtencommissie.

Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon van GGD Fryslân draagt zorg voor de opvang van kinderen die worden lastiggevallen en handelt de klacht af volgens een vaste procedure.

Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling/leerkracht of anders aan school verbonden personeel. De vertrouwenspersoon behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit met haar spreken en een klacht voorleggen. De folder van GGD Fryslân “Vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag op school” is in uw bezit of is op school aanwezig.

De meldingsregeling ‘Machtsmisbruik binnen het onderwijs’ is te vinden op de website van GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl 

De vertrouwenspersoon voor onze school is: Mevr. A. Tadema.
Zij is te bereiken bij GGD Fryslân: 088 2299 887
Email: a.tadema@ggdfryslan.nl