Speciale zorg

De speciale zorg voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Centraal staat dat kinderen op school leren. Sinnehonk probeert “uit alle kinderen te halen wat er in zit”. Er is extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben. Het gaat hierbij om kinderen, die met bepaalde zaken problemen hebben en om hoog/meer begaafde kinderen. Beide ‘groepen’ verdienen extra aandacht. Het doel is alle kinderen in principe toe te laten en de gehele school door te begeleiden. De school heeft hiervoor een zorgstructuur ontwikkeld voor die kinderen die extra zorg nodig hebben.

Zorgstructuur

Elke basisschool is aangesloten bij een samenwerkingsverband met meerdere basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs. Sinnehonk is aangesloten bij Samenwerkingsverband Spectrum. Het doel van dit “samenwerken” is om kinderen die extra zorg nodig hebben zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun (leer)ontwikkeling. Hiervoor is o.a. ondersteuning nodig voor de leerkrachten die met deze zorgleerlingen werken. Vanuit ‘weer samen naar school’ stemmen we deze gezamenlijke zorg af door afspraken te maken over de zorgstructuur. De afspraken zien er als volgt uit:

Zorgniveau 1
Dit is de zorg die binnen de basisschool aanwezig is, zoals het leerlingvolgsysteem, de interne begeleider, leerlingbespreking, etc.

Zorgniveau 2
Als blijkt dat de zorg op niveau 1 niet voldoende is voor de zorgleerling dan kan de leerling, altijd in overleg met de ouders, aangemeld worden door de interne begeleider voor bespreking in het ‘leerling zorgteam’ waar de basisschool deel van uitmaakt. Hierin zitten ook: een schoolarts, een psycholoog en de vertegenwoordigers van de speciale basisschool. Hier wordt afgesproken welke extra zorg er voor de leerling nodig kan zijn.

Zorgniveau 3
Is de zorg die is afgesproken op niveau 2 nog steeds ontoereikend dan wordt de leerling besproken in de ‘Permanente Commissie Leerlingenzorg’ (PCL). Deze commissie bekijkt of alle mogelijkheden benut zijn om de leerling op schoolniveau te helpen. In de notitie “Samenwerking met externe gecertificeerde adviseurs” geven wij aan welke stappen er in dat geval gezet zullen worden. Ouders kunnen deze notitie op school opvragen.

Zorgniveau 4
Als laatste wordt er in het PCL bekeken of de desbetreffende zorgleerling beter op zijn/haar plek is in het speciaal basisonderwijs. Als dat het beste lijkt dan geeft het PCL een beschikking af om een kind toe te laten op een school voor speciaal onderwijs. In dit samenwerkingsverband zijn dat de Trilker in Leeuwarden of De Bolder in Franeker. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing van het PCL dan kunt u een bezwaar indienen bij het PCL wat dan door de Advies Commissie wordt getoetst. Deze geeft dan advies aan het PCL.