School en veiligheid

Agressie, geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs zijn niet iets nieuws. Door een reeks gebeurtenissen in de afgelopen jaren is de aandacht in de media voor agressie en geweld in het onderwijs toegenomen. Toch worden veel geweldsincidenten gebagatelliseerd of in de doofpot gestopt. Geweld, agressie en seksuele intimidatie komen in veel vormen voor. Het gaat - kort samengevat - om alle menselijk handelen, dat geestelijke, lichamelijke of financiële schade veroorzaakt bij een andere persoon of bij een organisatie zoals een school(bestuur). Voorbeelden te over: vernielingen, discriminatie, handtastelijkheden, verbaal geweld, dreiging met geweld, afpersen, dreigen met het gebruik of daadwerkelijk gebruiken van wapens, mishandeling en seksuele intimidatie. De grens, wanneer er van schade gesproken kan worden, is niet altijd even duidelijk, tenzij we uitgaan van het ervaren van geweld of agressie door het slachtoffer.

Om tot een verbetering van de veiligheid en welbevinden van leerlingen en personeel in het onderwijs te komen is het beleidsplan “Agressie, geweld en seksuele intimidatie” opgezet. De aard van de werkzaamheden in de school maken een speciale benadering van de problematiek noodzakelijk. De meeste werknemers in de school hebben als professional ook een pedagogisch-didactische opdracht en als gevolg daarvan een duidelijke gezagsverhouding met leerlingen en hun ouders/verzorgers. De pedagogische en afhankelijkheidsrelatie tussen leraar en leerling (en tussen directeur en leerling) kan in de praktijk een bron zijn voor het ontstaan van agressie bij de leerling of diens ouders of verzorgers. Het beleidsplan heeft zodoende betrekking op alle werknemers, maar ook op leerlingen en ouders of verzorgers en is gericht op de preventie van en het optreden na incidenten.

Het beleidsplan “Agressie, geweld en seksuele intimidatie” (vastgesteld: 12-04-2011 / archiefcode 6.26.2) geeft aan hoe de school moet handelen bij:

  • Het voorkomen van incidenten. Hierbij worden de preventieve maatregelen onder de loep genomen. De Arbo wet, Arbo dienst, Risico Inventarisatie & evaluatie, GGD en de Arbo/veiligheidscoördinator hebben hierin een belangrijke rol;
  • Het tegengaan van escaleren van incidenten. Er zijn protocollen opgesteld die aangeven hoe men moet handelen. Incidenten en ongevallen moeten worden geregistreerd en eventueel bij de Arbeidsinspectie worden aangemeld. Indien de wet wordt overtreden wordt aangifte gedaan bij de politie;
  • Het begeleiden van slachtoffers van machtsmisbruik binnen het onderwijs. Hiervoor heeft de school een aandachtsfunctionaris. Op It Sinnehonk is Folkert van der Zee, groepsleerkracht van de groepen 6/7/8 aangesteld. ( blz.36 Bovenschoolse gids)

Het beleidsplan “Agressie, geweld en seksuele intimidatie” is op school aanwezig en kan te allen tijde worden ingezien.

Belangrijke telefoonnummers:

Vertrouwensinspecteur                0900 111 3111 (lokaal tarief)
G.G.D. Fryslân 088 229 922
A.M.K. 058 233 3777
Anonieme misdaadmelding 0800 70 00
Arbo/veiligheid coördinator  0512 582 600
Ondersteuningsbureau “OPO” 0512 582 600