058 256 1762
Identiteit

Identiteit

Identiteit

Respect voor ieder zijn geloofsovertuiging

Vanuit respect voor ieders levensovertuiging, geloof, denken en voelen wordt onderwijs gegeven. In de groepen 6, 7 en 8 wordt afwisselend door een vakleerkracht HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs) of GVO (Godsdienstig Vormings Onderwijs ) gegeven.

Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen. Samen met de leerlingen worden deze verschillen aan de orde gesteld. Daardoor krijgen zij de kans een eigen mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen en over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Dit gaat gepaard met respect voor de ander, als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, waarin zij zichzelf moeten kunnen redden, met en tussen andere mensen. Net als u.