058 256 1762
Ouderraad

Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit maximaal 10 personen. De leden van de ouderraad worden voor een zittingsperiode gekozen van vier jaar. Jaarlijks maakt de ouderraad een jaarverslag, waarin de activiteiten en een financieel overzicht van inkomsten en uitgaven staan omschreven. In een openbare vergadering wordt het verslag ter goedkeuring gepresenteerd aan de ouders. De ouderraad kiest uit haar geleding een voorzitter, secretaris en penningmeester. De ouderraad organiseert, coördineert en financiert in samenwerking met het team een aantal vaststaande activiteiten, zoals bv de Kinderboekenweek, Sinterklaas en Kerst. De penningmeester zorgt voor het innen van de ouderbijdrage en draagt zorg voor de begroting en de financiële verslaglegging. De medezeggenschapsraad is uiteindelijk verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van de ouderbijdrage.