058 256 1762
MR

MR

MR

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) schrijft aan elke school de verplichting voor een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Deze MR staat gelijk aan de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Verder staat er precies beschreven hoe de MR is samengesteld en welke bevoegdheden deze heeft. Voor Sinnehonk betekent dit, dat in de raad twee ouders en twee personeelsleden zitting hebben. De directeur is aanwezig om schoolbeleid uit te leggen en/of mededelingen te doen over beleidsvoering of schoolorganisatie. Mr leden vertegenwoordigen het algemeen belang van de school. Bij zaken die niet alleen onze school aangaan, is de instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid doorgegeven aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De zittingsduur van de MR- leden bedraagt drie jaar, met de mogelijkheid tot herverkiezing van nog drie jaar. De MR bestaat uit de volgende personen:

  • Gemma van Nimwegen (oudergeleding)
  • Janneke v.d. Polder (oudergeleding)
  • Martha Bosma (personeelsgeleding)
  • Folkert v/d Zee (personeelsgeleding)
  • Froukje Olijve (adviserend)