Missie, visie en beleid

Inleiding

De missie en visie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie is leidend voor de dagelijkse routine in de school. De visie is meer toekomstgericht en beschrijft wat de school over een aantal jaren nastreeft.

Hier staan we voor, onze missie

Onze school biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Waar staan wij voor:

“Sinnich oan ’t wurk mei bern foar hjoed en moarn” 

oftewel 

“Sinnehonk, DE weg naar de toekomst”

Het onderwijs op Sinnehonk staat voor doelbewuste ontplooiing van kinderen door hen toekomstgericht, stimulerend onderwijs aan te bieden door professionele leerkrachten in een goed bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving.

Naast kennisoverdracht besteden wij aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen.

De visie van de school

Sinnehonk is een openbare basisschool. Door veel belang te hechten aan normen en waarden vanuit respect voor ieders levensovertuiging, geloof, denken en voelen proberen we dit waar te maken. Doelbewuste ontplooiing van kinderen wil voor Sinnehonk zeggen dat we de leerlingen structureel begeleiden in hun ontwikkeling. We houden rekening met de onderlinge verschillen tussen leerlingen en vinden het belangrijk dat iedere leerling zijn maximale mogelijkheden benut. Door te werken in een circuitmodel en met dag- en weektaken proberen we tegemoet te komen aan de individuele behoeften van elk kind. Centraal staat dat kinderen op school leren. Aan het einde van de schoolloopbaan moeten alle kinderen een hoeveelheid basisleerstof beheersen, zodat ze goed toegerust naar het vervolgonderwijs kunnen doorstromen.

Sinnehonk maakt voor het onderwijs gebruik van actuele methoden. Actuele methoden gaan uit van interactief onderwijs en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en zijn toekomstgericht. Een goede werkhouding is bij het ontwikkelen belangrijk. Daarom vinden we dat kinderen zelfstandig naar oplossingen moeten leren zoeken. Tegelijkertijd willen we kinderen laten ervaren, dat hierbij samenwerking vaak kan leiden tot een beter resultaat.

Intenties

Met elkaar dragen de medewerkers van Sinnehonk de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de missie en visie en zullen zij zich laten leiden door de volgende intenties:

 • het actief uitdragen van de openbare gedachte
 • het doel om uit ieder kind het optimale resultaat te willen halen
 • een professioneel contact tussen ouders, leerkrachten en leerlingen en tussen de leerkrachten onderling
 • het blijven ontwikkelen van de organisatie
 • professionalisering van de individuele leerkrachten
 • elkaar steunen waar dat nodig is

De spil van de klas is de professionele leerkracht die door opleiding, vervolgcursussen en ervaring adequaat toegerust is voor zijn/haar taak.

Het leveren van kwaliteit op onderwijskundig gebied is de hoofdtaak van de leerkracht, maar daarnaast speelt de leerkracht een grote rol in de goed bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving.

Met behulp van de hedendaagse techniek en moderne onderwijs- en leermethoden wordt toekomstgericht, stimulerend onderwijs gegeven. Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw.

We onderschrijven het belang van een kennissamenleving, maar beseffen ons ook dat het gaat om innovatie, creativiteit en de ontwikkelingen van digitale middelen en media. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

 • Samenwerking en communicatie
 • Kennisconstructie
 • ICT gebruik
 • Probleemoplossend denken en creativiteit
 • Planmatig werken