Klachtenregeling

In artikel 5, lid 4 van de Klachtenregeling OPO Furore (vastgesteld op 12-04-2011/archiefcode 3.6.1.) is aangegeven dat het bevoegd gezag een klacht zelf kan afhandelen, indien het van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bevoegd gezag meldt een dergelijke afhandeling op verzoek van de klager aan de Landelijke Klachtencommissie (LKC). In artikel 9 van de hierboven genoemde Klachtenregeling is besluitvorming door het bevoegd gezag opgenomen n.a.v. de ingediende klacht.

Onderstaand protocol is van toepassing indien bemiddeling door de vertrouwenspersoon en/of een gesprek met de algemeen directeur of een medewerker van het bureau duidelijk heeft gemaakt dat een klacht niet simpel kan worden weggenomen.

Protocol

* De ontvangen klacht wordt door het bevoegd gezag voorzien van de datum van ontvangst.

* Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, met uitzondering van de schoolvakanties, wordt aan klager een bericht van ontvangst gezonden en hierin wordt meegedeeld of de omschrijving van de klacht tenminste voldoet aan het gestelde in artikel 7, lid 3 van de Klachtenregeling. Voldoet de omschrijving van de klacht niet aan genoemd artikel, dan wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het gestelde in artikel 7, lid 3, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.

* Het bevoegd gezag legt de klacht ter advisering voor aan de Klachtencommissie OPO Furore. Deze commissie brengt binnen vier weken na de datum van ontvangst van de klacht advies uit aan het bevoegd gezag. Deze termijn kan i.v.m. vastgestelde schoolvakanties of onvoorziene omstandigheden eenmaal worden verlengd met vier weken. Zowel klager als aangeklaagde worden in de gelegenheid gesteld gehoord te worden via een hoorzitting.

* Het bevoegd gezag neemt, met inachtneming van het advies van de Klachtencommissie OPO Furore, binnen acht weken (ingeval van verlenging van de termijn binnen 12 weken) na ontvangst van de klacht een beslissing. Deze beslissing wordt door het bevoegd gezag niet eerder genomen dan nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te verweren tegen de door het bevoegd gezag voorgenomen beslissing.

* De beslissing op de ingediende klacht worden gezonden naar klager en aangeklaagde. In dit besluit wordt vermeld dat als klager het niet eens is met de genomen beslissing hij een klacht kan indienen bij de landelijke klachtencommissie (zie artikel 5 e.v. van de Klachtenregeling).

* Het bevoegd gezag kan een voorlopige voorziening treffen als dit naar haar oordeel in het belang is van de klager en/of de aangeklaagde.