Interne Begeleiding

Elke school heeft een interne begeleider(IB’er). Dit is een leerkracht met als taak de extra zorg voor kinderen gestalte te geven. De leerkrachten kunnen bij de IB’er terecht met vragen over de begeleiding van individuele leerlingen. Wanneer het wenselijk is, wordt een handelingsplan / plan van aanpak opgesteld. Doel hiervan is een geconstateerd probleem op te lossen. De vorderingen van een plan worden regelmatig geëvalueerd en het plan wordt vervolgens zo nodig bijgesteld.

De stappen in de ondersteuningsstructuur
Algemeen

Centraal staat dat kinderen op school leren. Sinnehonk probeert ‘uit alle kinderen te halen wat er in zit’. Er is extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben. Het gaat hierbij om kinderen, die met bepaalde zaken problemen hebben en om hoog/meer begaafde kinderen. Beide ‘groepen’ verdienen extra aandacht. Het doel is alle kinderen in principe toe te laten en de gehele school door te begeleiden. De school heeft hiervoor een zorgstructuur ontwikkeld voor die kinderen die extra zorg nodig hebben.

Zorgstructuur

Het begeleiden en observeren van kinderen die specifieke begeleiding nodig hebben kent een aantal fasen. Hieronder volgt een overzicht:

  1. De leerkracht volgt nauwgezet de ontwikkeling van de kinderen door toetsen en observaties en signaleert middels analyse van de toets resultaten of de leerlingen de gestelde doelen in de groepsplannen gehaald hebben.
  2. Naar aanleiding van de analyses van de toets resultaten maakt de leerkracht een groepsplan waarin de doelen, aanpak en methodieken voor de komende periode beschreven worden.
  3. De leerkracht bespreekt het groepsplan met de intern begeleider in een groeps-, leerlingbespreking. Hierin worden ook de individuele leerlingen van de groep besproken waarvan de leerkracht extra ondersteuning noodzakelijk vindt.
  4. Naar aanleiding van deze bespreking tussen leerkracht en intern begeleider wordt eventueel een actieplan opgesteld door de leerkracht en wordt dit besproken met de ouders.
  5. Dit plan wordt in de volgende groeps- en leerlingbespreking geëvalueerd en met de ouders besproken.
  6. Afhankelijk van de bevindingen wordt het plan voortgezet, aangepast of keert het kind terug naar de werkwijze van het groepsplan.
  7. Werkt een aanpak herhaald onvoldoende dan kunnen er specifieke trajecten aangevraagd worden binnen Netwerk ‘de Walden’.
  8. Indien ook deze specifieke hulp niet voldoende resultaat heeft dan kan men een verwijzing vragen richting S.B.O. of S.O.
Verlengen en vervroegen

Soms zijn er om uiteenlopende redenen om een kind een jaar langer over een groep te laten doen of juist vervroegd door te laten stromen naar de volgende groep.

De ouders worden door de leerkracht in een vroeg stadium op de hoogte gebracht. We gaan ervan uit dat we, in het belang van het kind de juiste beslissing nemen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de school. (regeling verlengen of vervroegen is te vinden in het overgangsprotocol).