Actief burgerschap en sociale integratie

Visie

Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Vanuit onze openbare identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wij vinden het nodig dat onze school een bijdrage levert aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, omdat wij het belangrijk vinden hoe leerlingen met elkaar omgaan en kunnen samenwerken binnen de maatschappij.

Democratie

Wij vinden het nodig dat onze school een bijdrage levert aan het leren kennen van democratische principes, omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen met elkaar kunnen overleggen en compromissen kunnen sluiten.

Participatie

Wij vinden het nodig dat onze school een bijdrage levert aan het leren deelnemen aan de maatschappij en maatschappelijke verbanden van de leerlingen, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen leren iets voor een ander over te hebben.

Identiteit [respect]

Wij vinden het nodig dat onze school een bijdrage levert aan het ontwikkelen van kennis van en respect voor diverse godsdiensten en levensbeschouwingen, omdat wij leven in een steeds pluriformere omgeving.

Algemene ontwikkeling

Wij vinden het nodig dat onze school een bijdrage levert aan de culturele ontwikkeling van de leerlingen, omdat het bijdraagt aan de brede ontwikkeling van de leerlingen.

Hoofddoelen
  • Wij voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.
  • Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden.
  • Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking.
  • Wij voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect hebben voor andere opvattingen en overtuigingen (religies).
  • We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.

Onze school beschouwt burgerschapsvorming en sociale integratie niet als een apart vak: burgerschapsvorming moet een vanzelfsprekend bestanddeel zijn van het onderwijsaanbod. In het onderwijs op school komen de thema’s actief burgerschap en sociale integratie regelmatig terug.